Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Nové prednášky pre vedúcich krúžkov KMPPP

kmppp

Omaľovánky POĽOVNÍCI DEŤOM

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

kmppp tlac ean iban 1Práca s deťmi je náročná na čas i spôsob a nie vždy prináša očakávané výsledky. Nezúfajte, ak sa vaši zverenci neprebojujú na celoštátnu súťaž. Všetci nemôžu byť najlepší. Nech vás hreje pocit, že ste v deťoch prebudili lásku k prírode a pozitívny vzťah k poľovníctvu, čo je hlavným cieľom našej práce v KMPPP!

Slovenský poľovnícky zväz sa chce týmto poďakovať všetkým vedúcim krúžkov a ich pomocníkom za dlhoročnú a cieľavedomú prácu pri výchove a správnom vedení detí a mládeže v duchu ochrany prírody a zveľaďovania slovenského poľovníctva. Aj vďaka nim sa nám konečne po rokoch podarilo vytvoriť túto metodickú príručku pre budúcich vedúcich KMPPP či už pri OkO/RgO SPZ alebo priamo na základných školách.

V prílohe nájdete originál metodickej príručky s prideleným ISBN kódom pre pdf.

Metodickú príručku pre KMPPP je možné objednať v kancelárii SPZ prostredníctvom e-mailu na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Cena s DPH: 4,18 € (3,80 € bez DPH)

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Metodicka_prirucka_KMPPP_2021_ean.pdf)Metodicka_prirucka_KMPPP_2021_ean.pdf[Metodická príručka KMPPP - Hlásnik, Hustinová 2021]4378 kB

Okresná organizácia SPZ v Sobranciach Vás v zmysle pokynu SPZ č. 3058/SPZ/2021 zo dňa 29.11.2021 a na základe stanov SPZ pozýva na stretnutie členov OkO SPZ Sobrance, ktorí nie sú členmi poľovníckych združení, ako organizačných zložiek SPZ.

Stretnutie sa uskutoční dňa 31.marca 2022 (štvrtok) o 15.00 hod. v Sobranciach, ul.  Kúpeľská 66, budova Plynroz zasadačka OkO SPZ Sobrance za účelom voľby delegátov na Snem OkO SPZ Sobrance, ktorý sa uskutočňuje raz za päť rokov         

Ing. Zdenko Kondík
predseda OkO SPZ

Prílohy:
Uložiť tento súbor (snem 2022.docx)snem 2022.docx[Pozvánka nezaradení OkO SPZ Sobrance]56 kB

Predstavenstvo Okresnej organizácie SPZ v Pezinku z dôvodu prípravy Snemu Okresnej organizácii SPZ v Pezinku Vás pozýva 

dňa 16.3.2022 /streda/ do priestorov kancelárie OkO SPZ Pezinok, Šúrska 5, Modra so začiatkom o 15,oo hod.

na zasadnutie nezaradených členov SPZ /bez členstva v PZ resp. členovia PS/ s nasledovným programom:

Informácia o príprave Snemu Okresnej organizácie SPZ v Pezinku
Voľba delegátov a náhradníkov na snem OkO SPZ v Pezinku podľa stanoveného kľúča

Očakávame Tvoju účasť

Ing. Pajer Kamil
poverený predseda OkO SPZ v P e z i n k u

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Nezaradení POZV..docx)Nezaradení POZV..docx[Pozvánka nezaradení OkO SPZ Pezinok]12 kB

Na základe organizačných pokynov Slovenského poľovníckeho zväzu zo dňa 27.11.2021  a uznesenia Rady OkO SPZ Levoča zo dňa 07.01.2022 v zmysle § 22. odst. 1 Stanov SPZ – rozhodla o zvolaní VI. snemu OkO SPZ Levoča na deň. 23.04.2022.

Predstavenstvo OkO SPZ na svojom zasadnutí prijalo uznesenie, ktorým určilo a schválilo rozsah zastúpenia členov z neumiestnených členov SPZ, členov SPZ, ktorí vykonávajú právo poľovníctva v PZ mimo pôsobnosť okresu Levoča a členov SPZ, ktorí vykonávajú právo poľovníctva u užívateľov revírov mimo pôsobnosť SPZ a to 1 delegát za všetkých  z hlasom rozhodujúcim na okresný snem OkO SPZ.

Predstavenstvo OkO SPZ na svojom zasadnutí určilo spôsob zvolania vyššie uvedených členov a to uverejnením na web stránke OPK Levoča. Na základe uvedeného Vás pozývame na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 24.03.2022 o 1500 hod v priestoroch OkO SPZ, Kláštorská 37, Levoča

Ing. Albert Baran
predseda OkO SPZ Levoča

Prílohy:
Uložiť tento súbor (pozvanka_nezaradeni_levoca.docx)pozvanka_nezaradeni_levoca.docx[Pozvánka nezaradení OkO SPZ Levoča]85 kB

V zmysle uznesenia Regionálnej rady SPZ Košice zo dňa 11.01.2022 , si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na stretnutie nezaradených, resp. neumiestnených členov v pôsobnosti RgO SPZ Košice, za účelom voľby delegátov na SNEM RgO SPZ Košice a členov do regionálnej rady SPZ Košice.

Zasadanie sa uskutoční vo štvrtok 24.03.2022 o 14:00 hod. v zasadačke rybárskeho domu na Vodnej ulici č. 1 v Košiciach.

V zmysle §4 ods. 17 stanov SPZ, je možné členov ktorí nevyužili svoje právo na združenie sa v PZ alebo klube pozvať na rokovanie prostredníctvom oznámenia na internetovej stránke RgO SPZ alebo v regionálnom periodiku.

V zmysle §20 ods. 1 stanov SPZ, nezaradeným členom SPZ je člen SPZ, ktorý nie je členom žiadneho PZ na území SR.

Mgr. Ivan Staš
predseda RgO SPZ Košice

Prílohy:
Uložiť tento súbor (pozvánka- nezaradení 24.3.2022 na web.docx)pozvánka- nezaradení 24.3.2022 na web.docx[Pozvánka RgO Košice]60 kB

POZVÁNKA  fyzickým osobám - členom OkO SPZ Piešťany s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OkO SPZ Piešťany, ktorí   

n i e    s ú    z a r a d e n í    

v žiadnom PZ/PS/PO pôsobiacej v OkO SPZ Piešťany

OkO SPZ v Piešťanoch pozýva na zasadanie  členov OkO SPZ Piešťany, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OkO SPZ Piešťany a ktorí    n i e    s ú   členmi žiadnom PZ/PS/PO pôsobiacej v OkO SPZ Piešťany ( nezaradení členovia ).

Prílohy:
Uložiť tento súbor (OkO SPZ- pozvánka- nezaradení.docx)OkO SPZ- pozvánka- nezaradení.docx[Pozvánka ]36 kB

Fyzickým osobám členom OkO SPZ Trenčín s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OkO SPZ Trenčín, ktorí nie sú zaradení v žiadnej PO organizácii pôsobiacej v OkO SPZ Trenčín

 

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne, vás pozýva na zasadnutie všetkých členov OkO SPZ Trenčín, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OkO SPZ Trenčín a ktorí nie sú členmi žiadnej PO v pôsobnosti OkO SPZ Trenčín - nezaradení členovia.
Zasadnutie sa uskutoční dňa 2. 3. 2022 (streda) v kancelárii OkO SPZ Trenčín na Súdnej ulici č. 22 v Trenčíne o 15.00. hod.

Prílohy:
Uložiť tento súbor (pozvánka pre nezaradených.jpg)pozvánka pre nezaradených.jpg[pozvánka]658 kB

SPZRada Slovenského poľovníckeho zväzu na svojom zasadnutí dňa 27. novembra 2021 formou ON LINE podľa § 11 ods. 1 a § 4 ods. 6 Stanov SPZ zvolala XII. riadny snem SPZ v Nitre na 28. mája 2022 o 9:00 hod (sobota) v budove Agroinštitútu s týmto organizačno-technickým zabezpečením a programom:
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Schválenie programu snemu, rokovacieho a volebného poriadku
4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
5. Príhovory hostí
6. Správa o činnosti SPZ od XI. snemu SPZ, vyhodnotenie plnenia hlavných smerov činnosti SPZ a uznesení XI. snemu
7. Správa dozornej rady SPZ od XI. snemu SPZ
8. Správa mandátovej komisie
9. Potvrdenie zmien stanov SPZ prijatých Radou SPZ v Žiline dňa 24.11.2018
10. Návrh na zmenu stanov SPZ
11. Program činnosti SPZ na nasledujúce obdobie
12. Diskusia
13. Voľba orgánov SPZ
14. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
15. Správa návrhovej komisie, predloženie návrhu na uznesenie a jeho schválenie
16. Ukončenie

 

Prílohy:
Uložiť tento súbor (4-Rokovací poriadok XII_snemu.docx)4-Rokovací poriadok XII_snemu.docx[Rokovací poriadok XII. snemu SPZ]41 kB
Uložiť tento súbor (4-Voleb. poriad. XII_snemu po RADE SPZ.docx)4-Voleb. poriad. XII_snemu po RADE SPZ.docx[Volebný poriadok XII. snemu SPZ]40 kB
Uložiť tento súbor (4-Prihl. do diskusie na XII.snem SPZ.docx)4-Prihl. do diskusie na XII.snem SPZ.docx[Prihláška do diskusie]35 kB
Uložiť tento súbor (4-Návrhy zmien Stanov po XII.sneme SPZ.docx)4-Návrhy zmien Stanov po XII.sneme SPZ.docx[Návrhy na zmenu Stanov SPZ]35 kB
Uložiť tento súbor (4-Návrhy na uznesenie XII.snemu SPZ.docx)4-Návrhy na uznesenie XII.snemu SPZ.docx[Návrhy na zapracovanie do návrhu uznesenia XII. snemu SPZ]34 kB
Uložiť tento súbor (4-Dotaznik delegata XII.snemu.docx)4-Dotaznik delegata XII.snemu.docx[Dotazník delegáta na XII. snem SPZ]38 kB
Uložiť tento súbor (4-Dotaznik náhrad.deleg.XII.snemu.docx)4-Dotaznik náhrad.deleg.XII.snemu.docx[Dotazník náhradníka delegáta na XII. snem SPZ]38 kB
Uložiť tento súbor (4-Dotaz. čl.rady SPZ po XII.sneme.docx)4-Dotaz. čl.rady SPZ po XII.sneme.docx[Dotazník čl.rady SPZ po XII.sneme]18 kB
Uložiť tento súbor (4-Dotaz.náhr.čl rady SPZ po XII.sneme.docx)4-Dotaz.náhr.čl rady SPZ po XII.sneme.docx[Dotazník náhr. čl.rady SPZ po XII.sneme]18 kB
Uložiť tento súbor (4-Dot.kan. na funkciu v SPZ po XII sneme.docx)4-Dot.kan. na funkciu v SPZ po XII sneme.docx[Dotazník kandidáta na funkciu v SPZ]39 kB
Uložiť tento súbor (12_Člen. org.OkO,RgO po snemoch v r. 2022.docx)12_Člen. org.OkO,RgO po snemoch v r. 2022.docx[Zoznam členov nových orgánov po snemoch OkO/RgO SPZ v roku 2022]17 kB
Uložiť tento súbor (KOMISIE SNEM SPZ.doc)KOMISIE SNEM SPZ.doc[KOMISIE SNEM SPZ]37 kB
Uložiť tento súbor (4-Zvol._XII snemu SPZ po RADE SPZ.docx)4-Zvol._XII snemu SPZ po RADE SPZ.docx[Zvolanie XII. snemu SPZ akt. 31.03.]85 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.