Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Zvolanie a organizačno-technické zabezpečenie X. snemu SPZ

Rada SPZ na svojom zasadnutí dňa 5.11.2011 v Žiline uzn. č. 30/2011 rozhodla v zmysle § 32 ods. 1 Stanov SPZ o zvolaní X. snemu SPZ a poverila Prezídium SPZ určením dátumu konania. Na základe rozhodnutia Prezídia SPZ uzn. č. 106/2011 zo dňa 7.12.2011 sa X. snem SPZ uskutoční 16.6.2012 v Nitre v budove Agroinštitútu s týmto programom:
   1. Otvorenie    2. Voľba pracovného predsedníctva
   3. Schválenie programu snemu, rokovacieho a volebného poriadku
   4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
   5. Zhodnotenie rozpočtu ústredia SPZ za rok 2011
   6. Stanovisko DR SPZ k rozpočtu za rok 2011
   7. Správa o činnosti SPZ od IX. snemu SPZ, vyhodnotenie plnenia hlavných smerov činnosti  
       SPZ a uznesenia IX. snemu
   8. Správa dozornej rady SPZ
      a) za rok 2011
      b) za obdobie od IX. snemu SPZ
  9. Návrh na zmenu stanov SPZ
10. Program činnosti SPZ v súčasných podmienkach
11. Schválenie zmeny stanov SPZ
12. Diskusia
13. Správa mandátovej komisie
14. Voľba orgánov SPZ
15. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
16. Správa návrhovej komisie, predloženie návrhu na uznesenie a jeho schválenie
17. Zakončenie
A/ Na zabezpečenie X. snemu SPZ vydáva rada SPZ tieto organizačné pokyny:
I. Členské schôdze PZ SPZ

Všetky poľovnícke združenia SPZ uskutočnia do 29.2.2012 výročné členské schôdze, na ktorých demokratickým  spôsobom v súlade so Stanovami SPZ a v súlade s organizačnými pokynmi na zabezpečenie okresného či regionálneho snemu (ďalej len snemu OkO SPZ)
vypracovanými príslušnou okresnou alebo regionálnou organizáciou (ďalej len OkO SPZ) zvolia delegátov (a ich náhradníkov) na okresné snemy  podľa kľúča stanoveného OkO SPZ.
Zvolených delegátov (náhradníkov) navrhnú podľa odbornosti do funkcií v okresných orgánoch SPZ. Náhradník sa zúčastní snemu SPZ v prípade, že zvolený delegát sa nemôže
snemu z vážnych dôvodov zúčastniť. Delegovanie náhradníka na snem potvrdia a oznámia OkO SPZ štatutárni zástupcovia PZ. V okresoch, kde sa rada OkO SPZ tvorí zo zboru zástupcov a kandidátov zvolených do predstavenstva OkO SPZ, zároveň zvolia zástupcu PZ do zboru zástupcov rady OkO SPZ a požiadajú o jeho potvrdenie (okrem PZ uvedených v druhej vete § 27 ods. 1 Stanov SPZ).

Z dôvodu lepšieho prenosu informácií z rokovaní okresných orgánov na PZ, ako i presadzovania záujmov zväzu na úrovni základných organizácií, doporučujeme do zboru zástupcov delegovať štatutárnych zástupcov PZ. Zápisnice z VČS, návrh delegátov na snem, kandidátov do funkcií a návrh zástupcu do rady OkO SPZ  zašlú  OkO SPZ v lehotách stanovených OkO SPZ.

II. Konferencie záujmových klubov SPZ

1. V zmysle stanov záujmových klubov sa do 30.4.2012 uskutočnia konferencie, resp. členské schôdze záujmových klubov SPZ.  Kluby si zvolia svoje orgány na nasledujúce funkčné obdobie.
2. Do 10 dní od konania konferencie zašlú ústrediu SPZ zápisnicu z konferencie, resp. členskej schôdze a zoznam členov nových orgánov klubu s uvedením funkcie.
3. Kynologické kluby zvolia svojich zástupcov do kynologickej rady SPZ podľa kľúča určeného kynologickou radou SPZ. Mená a adresy zástupcov oznámia do 10 dní kynologickej rade SPZ.
4. Zasadnutie novozvolenej kynologickej rady SPZ zvolá v zmysle štatútu kynologickej rady SPZ doterajší predseda kynologickej rady SPZ  do 31.5.2012.
    Kynologická rada zvolí na svojom zasadnutí nové orgány, zloženie ktorých oznámi ústrediu SPZ do 10 dní. Novozvolený predseda kynologickej rady SPZ sa zúčastní snemu SPZ ako delegát s hlasom rozhodujúcim.

III. Okresné snemy SPZ

1. Snemy OkO SPZ sa uskutočnia do 30.4.2012. Rady OkO SPZ ich zvolávajú písomnými pozvánkami najmenej 14 dní vopred s uvedením programu rokovania, času a miesta konania. Pozvánku na snem OkO SPZ v tejto lehote zašlú i na ústredie SPZ v Bratislave v lehote 30 dní pred konaním snemu OkO SPZ.
2. OkO SPZ vypracujú a zašlú do 15.1.2012 všetkým PZ SPZ v obvode ich pôsobnosti organizačné pokyny na zabezpečenie výročných členských schôdzí, vrátane kľúča pre voľbu delegátov (ich náhradníkov) na okresný snem a kandidátov (zástupcov) do funkcií v orgánoch OkO SPZ. Súčasťou návrhu na voľbu delegátov alebo ich zástupcov do príslušnej funkcie musí byť ich písomné prehlásenie, že s navrhnutou kandidatúrou súhlasia. Volebný kľúč musí umožniť zastúpenie každej PZ SPZ na sneme OkO SPZ aspoň jedným delegátom s hlasom rozhodujúcim (okrem PZ uvedených v druhej vete § 27 ods. 1 stanov SPZ).
Zároveň vypracujú kľúč a systém pre zastúpenie členov SPZ, ktorí nie sú členmi žiadneho PZ SPZ  alebo sú členmi PZ SPZ v inom okrese. Títo delegáti (zástupcovia) budú zvolení alebo menovaní orgánom OkO SPZ určeným radou OkO SPZ.
3. Snem OkO SPZ sa uskutoční podľa § 26 Stanov SPZ a čl. 12 Organizačného a rokovacieho poriadku SPZ, s týmto odporúčaným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Schválenie programu snemu, rokovacieho a volebného poriadku
4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
5. Správa o činnosti OkO - RgO SPZ od ostatného snemu OkO - RgO SPZ, vyhodnotenie plnenia hlavných smerov činnosti OkO - RgO SPZ a uznesenia ostatného snemu
6. Správa dozornej rady OkO - RgO SPZ
7. Návrhy na zmenu stanov SPZ, návrhy k hlavným úlohám SPZ po IX. sneme, pripomienky k návrhu zákona o poľovníctve
8. Program činnosti OkO - RgO SPZ v súčasných podmienkach
9. Diskusia
10. Správa mandátovej komisie
11. Voľba orgánov OkO - RgO SPZ
12. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
13. Správa návrhovej komisie, predloženie návrhu na uznesenie a jeho schválenie
14. Zakončenie

4. Snemu OkO SPZ sa zúčastnia ako delegáti s hlasom rozhodujúcim členovia PZ zvolení VČS PZ a delegáti zvolení v zmysle druhej alinei ods. 2  podľa kľúča stanoveného OkO SPZ, prípadne ich náhradníci. Členovia OR SPZ a dozornej rady OkO SPZ, pokiaľ neboli zvolení za delegátov s hlasom rozhodujúcim sa snemu OkO SPZ zúčastnia ako delegáti s hlasom poradným.
Prezídium SPZ deleguje na každý snem OkO SPZ jedného člena rady SPZ, ktorý sa rokovania snemu OkO SPZ zúčastní ako delegát s hlasom poradným. Hostí, ktorí sa snemu OkO SPZ  zúčastnia ako delegáti s hlasom poradným, môže pozvať rada OkO SPZ.
5. Snem OkO SPZ zvolí na každých i začatých 500 členov jedného delegáta (jeho náhradníka) na snem SPZ s hlasom rozhodujúcim. Zvolených delegátov (náhradníkov) navrhne podľa odbornosti do funkcií v orgánoch SPZ. Náhradník sa zúčastní snemu SPZ v prípade, že zvolený delegát sa nemôže snemu z vážnych dôvodov zúčastniť. Delegovanie náhradníka na snem potvrdia a oznámia štatutárni zástupcovia OkO SPZ bezodkladne ústrediu SPZ. Jedného z delegátov (novozvoleného predsedu alebo tajomníka alebo povereného člena predstavenstva OkO SPZ) zvolí za zástupcu OkO SPZ v rade SPZ. Pri voľbe delegátov môžu OkO SPZ zvoliť i členov SPZ, ktorí nie sú evidovaní v ich organizáciách, ale sú členmi niektorej PZ SPZ v obvode ich miestnej pôsobnosti.
6. OkO SPZ do 5 dní od skončenia okresného snemu oznámia ústrediu SPZ mená a adresy zástupcov v rade SPZ, zvolených delegátov (a náhradníkov) a snem SPZ s návrhom na ich voľbu do orgánov SPZ.
7. OkO SPZ do 10 dní od skončenia snemu zašlú na ústredie SPZ:
    - zápisnicu zo snemu OkO SPZ
     - zoznam členov nových orgánov OkO SPZ s uvedením ich funkcií,
    - pripomienky k zákonu o poľovníctve,
    - návrh na zmenu Stanov SPZ
     - návrhy k hlavným úlohám SPZ po X. sneme

IV.  
X. Snem SPZ

1. Na sneme SPZ sa zúčastnia s hlasom rozhodujúcim delegáti (alebo ich náhradníci) zvolení na snemoch OkO SPZ a novozvolený predseda kynologickej rady SPZ.
2. S hlasom poradným sa snemu SPZ zúčastnia členovia rady SPZ a DR SPZ, pokiaľ neboli na snemoch OkO SPZ zvolení za delegátov a hostia pozvaní prezídiom SPZ.
3. Návrhy na zmenu programu rokovania možno podať prezídiu SPZ najneskôr do 30 dní pred konaním snemu SPZ. O návrhoch podaných po tejto lehote alebo priamo na sneme rokuje snem len vtedy, ak sa na tom osobitne uznesie.
4. Rada SPZ sa na sneme SPZ vytvorí tak, že každý snem OkO SPZ do nej priamo deleguje jedného zástupcu. Ďalšími členmi rady SPZ budú kandidáti zvolení za členov prezídia SPZ, pokiaľ už nie sú členmi rady SPZ ako zástupcovia OkO SPZ a predseda kynologickej rady.
5. Snem SPZ zvolí na 5-ročné funkčné obdobie:
a) 8 členov prezídia SPZ, pričom priamo do funkcie zvolí prezidenta SPZ, viceprezidenta SPZ pre vonkajšie vzťahy a viceprezidenta SPZ pre vnútrozväzovú činnosť, predsedu komisie pre poľovníctvo a životné prostredie, predsedu ekonomickej komisie, predsedu legislatívnej komisie, predsedu streleckej komisie, predsedu osvetovej komisie. Deviatym členom prezídia sa stáva predseda kynologickej rady, ktorého nomináciu snem potvrdí. Poľovnícku kynológiu riadi Kynologická rada, na čele s predsedom.
b) predsedu a ďalších 8 členov dozornej rady SPZ.
6. Potvrdí delegátov zvolených snemami OkO - RgO SPZ do Zboru zástupcov rady SPZ.
7. Pasívne volebné právo do funkcií v ústredných orgánoch SPZ majú delegáti snemu SPZ s hlasom rozhodujúcim (alebo ich náhradníci, ktorí sa zúčastnia na sneme), navrhnutí do funkcií snemami OkO SPZ a členovia SPZ, ktorých po predchádzajúcom súhlase príslušného OkO - RgO SPZ do kandidátky navrhne riadiaca komisia. Voľby sa uskutočnia v zmysle § 9 ods. 5 stanov SPZ z viacerých kandidátov. Členstvo v rade SPZ a dozornej rade SPZ toho istého stupňa sa vzájomne vylučujú.

B/  Rozpracovanie organizačného zabezpečenia X. snemu SPZ na úrovni ústredia SPZ

X. snem SPZ budú na úrovni ústredia SPZ organizačno-technicky zabezpečovať tieto komisie pre prípravu X. snemu SPZ:
1. riadiaca komisia

Predseda:
Ing. Tibor Lebocký
Členovia:
Prof. Juraj Ciberej
JUDr. Jaroslav Puškáč

Ing. Karol Lacko
Ing. Dana Vančurová

Ing. Štefan Štefík
PaedDr. Imrich Šuba

2. hodnotiaca komisia

Predseda:
Ing. Karol Lacko
Členovia:
Ing. Dušan Krajniak
Mgr. Andrej Kubica

Ing. Arpád Figura
PaedDr. Imrich Šuba

Ing. Jozef Fedora
Ing. Štefan Engel

Ing. Dana Vančurová3. komisia pre novelizáciu Stanov SPZ a organizačno-právna komisia

Predseda:
JUDr. Jaroslav Puškáč
Členovia:
Ing. Tibor Lebocký
Peter Marčulinec

JUDr. Ladislav Tichý
PaedDr. Imrich Šuba

Bc. Jaroslav Hulka
Pavol Cpin

JUDr. Juraj Procházka
Prof. Juraj Ciberej

RsDr. Jozef Hlásnik


4. komisia pre organizačno-technickú prípravu X. snemu SPZ

Predseda:
Prof. Juraj Ciberej
Členovia:
Peter Marčulinec
Ing.Alojz Riško

Doc. Jozef Gašparík
Elena Oravcová

Ján Viskup
Lucia Annušová

Ing.Margita Peťovská
Ing. Arpád Figura

RsDr. Jozef Hlásnik
Ing. Pavel Mladý


PaedDr. Imrich Šuba

Obsahová a pracovná náplň jednotlivých komisií:

1. riadiaca komisia

a) riadi a kontroluje činnosť ostatných komisií a kancelárie SPZ, sleduje časové a obsahové plnenie stanovených úloh
b) vypracuje návrh scenára X. snemu SPZ
c) vypracuje návrh hlavných smerov činnosti po X. sneme SPZ
d) vypracuje návrh kandidátky na voľbu do orgánov SPZ

2. hodnotiaca komisia
a) vypracuje rozbor plnenia úloh vyplývajúcich z hlavných smerov činnosti SPZ po IX. sneme SPZ
b) rozbor plnenia uznesení prijatých IX. snemom SPZ
c) vyhodnotí edičnú a propagačnú činnosť SPZ od IX. snemu SPZ
d) súčasťou materiálov hodnotiacej komisie je i správa o činnosti dozornej rady SPZ, ktorú vypracuje dozorná rada SPZ

3. komisia pre novelizáciu Stanov SPZ a organizačno-právna komisia
a) na základe podnetov orgánov, organizačných jednotiek a členov SPZ vypracuje návrh na zmenu Stanov SPZ
b) vypracuje návrh volebného a rokovacieho poriadku X. snemu SPZ

4. komisia pre organizačno-technickú prípravu X. snemu SPZ
a) v súčinnosti s ostatnými pracovnými komisiami, orgánmi a odbornými komisiami ústredia SPZ, zabezpečí vypracovanie súhrnných podkladových materiálov a ich spracovanie do jednotnej formy
b) vypracuje rozpočet X. snemu SPZ a kontroluje jeho plnenie
c) zabezpečí po organizačno-technickej stránke rokovanie snemu
d) zabezpečí propagačnú činnosť súvisiacu s X. snemom SPZ

C/ Časový harmonogram

1) výročné členské schôdze PZ
a) výročné členské schôdze sa uskutočnia do 29.2.2012
b) v lehote stanovenej OkO SPZ zašlú zápisnice z VČS, návrh delegátov (náhradníkov) na snem OkO SPZ, ktorých navrhnú do funkcií v orgánoch OkO SPZ a návrh na menovanie svojho zástupcu do rady OkO SPZ
2) konferencie záujmových klubov SPZ
a) do 15.1.2012 Kynologická rada SPZ oznámi kynologickým klubom kľúč pre voľbu zástupcov do Kynologickej rady SPZ.
b) do 31.3(4).2012 sa uskutočnia konferencie, resp. členské schôdze záujmových klubov SPZ
c) do 10 dní od konania konferencie, resp. členskej schôdze zašlú ústrediu SPZ zápisnicu z konferencie, resp. členskej schôdze a oznámenie o zvolení nových štatutárnych zástupcov klubu s uvedením funkcie a adresy.
d) kynologické kluby zvolia svojich zástupcov do Kynologickej rady SPZ podľa kľúča určeného Kynologickou radou SPZ. Mená a adresy zástupcov oznámia do 30 dní Kynologickej rade SPZ a ústrediu SPZ. Zasadnutie novozvolenej Kynologickej rady SPZ zvolá doterajší predseda Kynologickej rady SPZ do 31.5.2012. Do 10 dní od zasadnutia Kynologickej rady SPZ oznámi Kynologická rada ústrediu SPZ meno novozvoleného predsedu Kynologickej rady SPZ.
3) Snemy OkO SPZ
a) Do 15.1.2012 OkO SPZ vypracujú a zašlú všetkým PZ v obvode ich pôsobnosti organizačné pokyny na zabezpečenie VČS vrátane kľúča pre voľbu delegátov (ich náhradníkov) na snem OkO SPZ a kandidátov (zástupcov do funkcií orgánov OkO SPZ).
b) snemy OkO SPZ sa uskutočnia do 30.4.2012.
c) Pozvánky sa zasielajú 14 dní vopred , termín ústrediu sa nahlási 30 dní vopred
d) do 5 dní od konania snemu OkO SPZ oznámia OkO SPZ ústrediu SPZ mená a adresy zástupcu OkO SPZ v rade SPZ, zvolených delegátov na snem SPZ s návrhom na ich voľbu do orgánov SPZ.
e) do 10 dní od skončenia snemu OkO SPZ zašlú na ústredie SPZ:
zápisnicu zo snemu OkO SPZ
zoznam členov nových orgánov OkO SPZ s uvedením ich funkcie
f) bezodkladne po overení dôvodu neúčasti delegáta na snem SPZ oznámi OkO SPZ, že snemu SPZ sa zúčastní náhradník

Organizačno-technické zabezpečenie X. snemu SPZ bolo schválené Prezídiom  SPZ 7.12.2011 v Bratislave uznesením č. 106/2011.

        S pozdravom
                                PaedDr. Imrich Šuba
                                      výkonný riaditeľ K SPZ
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zvolanie X. snemu SPZ.pdf)Zvolanie X. snemu SPZ.pdf[Formát pdf]77 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.