Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Porada tajomníkov a pracovníkov OkO-RgO SPZ konaná 25.-26.02.2009 v Liptovskom Mikuláš

Na základe lepšej koordinačnej činnosti a zlepšenia informačných tokov medzi ústredím SPZ, OkO-RgO SPZ, PZ a členmi SPZ sa pravidelne uskutočňuje porada tajomníkov a pracovníkov OkO-RgO SPZ. Porada sa uskutočnila 25. - 26.2.2009 v Liptovskom Mikuláši.
Okrem tajomníkov a pracovníkov OkO-RgO SPZ sa porady zúčastnili:
-    členovia prezídia SPZ - prezident SPZ Tibor Lebocký, predseda KR SPZ Štefan Štefík, predseda SK SPZ Jozef Fedora, predseda KPŽP SPZ Dušan Krajniak a predsedníčka DR SPZ Dana Vančurová
-    za MP SR Leopold Dugovič a Jozef Hlásnik
-    prednášatelia - daňový poradca Vladimír Pastierik, Roman Polakovič a Boris Oberuč
-    za kanceláriu SPZ - výkonný riaditeľ Imrich Šuba, Štefan Engel, Elena Oravcová, Lucia Annušová a Pavol Cpin
-    Ján Gejdoš


Úvodom prezident SPZ T. Lebocký informoval prítomných, že SPZ usporiadal verejnú zbierku pre J. Gejdoša, ktorý pri každodennej povinnosti v lese bol napadnutý medveďom. Za jeho odvahu v boji o holý život bol ocenený zlatou medailou Za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku a odovzdal mu symbolický šek vo výške 2358 €. Prezident SPZ T. Lebocký poďakoval J. Gejdošovi za odvahu a zaželal mu veľa dobrého zdravia.
Ján Gejdoš požiadal prítomných, aby tlmočili poďakovanie celej poľovníckej verejnosti, priateľom poľovníkov a všetkým občanom za podporu a pomoc, ktorú pre neho urobili. Táto pomoc prišla od veľkej poľovníckej rodiny a ostatných milovníkov prírody.

Po tomto úvodnom akte, prezident SPZ T. Lebocký a L. Dugovič z MP SR podali aktuálne informácie o legislatívnom procese nového zákona o poľovníctve a súvisiacich predpisov. V súčasnom stave navrhovaný zákon o poľovníctve prešiel v prvom čítaní v NR SR.
    Prezident SPZ T. Lebocký odprezentoval prítomným zákon o poľovníctve a nový zákon o poľovníctve v praxi - predpoklady, ciele, odporúčania.

Z oblasti komisie pre poľovníctvo a životné prostredie SPZ
predseda komisie D. Krajniak a vedúci poľovníckeho odboru Š. Engel informovali:
-    o vyhodnotení projektov na ozdravné opatrenia pre raticovú zver a chovateľské prehliadky trofejí
-    o príprave chovateľských prehliadok trofejí v poľovníckej sezóne 2008/2009
-    o príprave Levických poľovníckych dní a možnosti obodovania najsilnejších trofejí
-    o aktuálnych informáciách z MP SR týkajúcich sa lovu sluky lesnej v roku 2009 a výnimky z času lovu diviačej zveri

Predseda KPŽP SPZ D. Krajniak informoval, že Levické poľovnícke dni sa konajú pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča, na ktoré všetkých srdečne pozval.
Zhodnotenie činnosti streleckej komisie SPZ
uviedol predseda SK SPZ J. Fedora, ktorý  informoval:
-    o činnosti streleckej komisie SPZ za rok 2008, o dosiahnutí výsledkov v strelectve
-    o termínovom kalendári na rok 2009 aj s doplnkami
-    o novom streleckom poriadku SPZ
-    o prijatí za člena FITASC v kombinovanej streľbe
-    o príprave novej smernice pre vykonávanie kontrolných strelieb členmi SPZ, ktorá bude predložená na zasadnutí rady SPZ
-    o možnosti nákupu medzinárodných streleckých terčov, ako aj nového streleckého poriadku SPZ

Aktuálne informácie z úseku poľovníckej kynológie
prezentoval predseda KR SPZ Š. Štefík. Prítomných   informoval o:
-    počte zápisov šteniec v plemennej knihe za rok 2008 a o počte organizovaných skúšok psov a klubových a vrcholových kynologických podujatiach v roku 2008
-    poskytnutej dotácii z MP SR na fyzické previerky psov, ktoré v roku 2008 zabezpečovali okresné a regionálne organizácie SPZ
-    potrebe predkladať ústrediu SPZ výsledky z fyzických previerok na tlačivách pre centrálnu evidenciu poľovne upotrebiteľných psov zo strany okresných a regionálnych organizácií
-    nevyhnutnosti, aby okresné a regionálne organizácie SPZ venovali väčšiu pozornosť schvaľovaniu žiadostí záujemcom o funkciu rozhodcu pre posudzovanie výkonu psov na skúškach, pretože v ostatnom čase sa stali prípady, kedy žiadatelia priložili k dotazníkom rozhodcovské tabuľky psov, ktoré nepredvádzali (išlo o podvody, ktoré sa zistili pri porovnaní s výsledkami z príslušných skúšok, na ktorých údajne psov  predviedli).

O činnosti osvetovej komisie SPZ
informoval výkonný riaditeľ K SPZ I. Šuba. Uviedol len časť podujatí, ktoré organizuje ústredie SPZ, ako aj OkO-RgO SPZ:
-    konanie KMPP v RgO SPZ Kysúc, Čadca v spolupráci s Lesy SR, odštepný závod Čadca
-    konanie celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu - hlavný organizátor RgO SPZ Košice a SPZ Bratislava
-    Dni sv. Huberta v areáli kaštieľa vo Svätom Antone
-    poľovnícke dni organizované OkO-RgO SPZ
-    pripravuje sa notové vydanie poľovníckych signálov doplnené o poľovnícku hudbu
-    stála expozícia CIC v Palárikove, zahraničné poľovnícke organizácie považujú expozíciu za „ústredný stánok poľovníkov“
-    tvorba rôznych publikácií (príručka KMPP, Stopy zveri)

Výkonný riaditeľ K SPZ I. Šuba organizátorom celoslovenských akcií poďakoval za uskutočnené podujatia, ktoré boli na vysokej úrovni a za zodpovedný prístup pri organizovaní podujatí.
 
Všeobecné informácie na úseku poľovníckej legislatívy
Pavol Cpin, vedúci odboru legislatívy a kontroly oboznámil účastníkov porady:
-    so zákonom č. 497/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon. Podľa § 305 ods. 2 tohto zákona sa neoprávnený vjazd a státie s motorovými vozidlami všetkých druhov na lesné alebo poľnohospodárske pozemky posudzuje ako trestný čin. V tejto súvislosti podal výklad v tom smere, že v zmysle zákona č. 360/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o lesoch sa zákaz vjazdu motorovým vozidlom na lesné pozemky nevzťahuje na výkon práva poľovníctva. To teda znamená, že osoby, ktoré legálne vykonávajú právo poľovníctva v lesných revíroch nemusia mať výnimku - osobitné povolenie lesného úradu na vjazd do lesa. Dokladom pre legálnosť vjazdu do lesa je povolenka na poľovačku vydaná užívateľom príslušného poľovného revíru. Analogicky to platí i pre vjazd na poľnohospodárske pozemky. Zákaz vjazdu motorovým vozidlom platí len na poľnohospodárske pozemky, ktoré sú zahrnuté v druhom a vyššom stupni ochrany, teda počnúc chránenou krajinnou oblasťou. Tento zákaz sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo nájomníkmi príslušných poľnohospodárskych pozemkov. Vzhľadom na to, že príslušné pozemky má poľovné združenie prenajaté na výkon práva poľovníctva, zákaz vjazdu sa nevzťahuje pre vozidlá používané na výkon práva poľovníctva a tak isto dokladom potvrdzujúcim povolenie na vjazd na tieto pozemky je povolenka na poľovačku.
-    Ďalej oboznámil účastníkov porady s tým, že sa pripravuje novela zákona o zbraniach a strelive, ktorá je zatiaľ len v prípravnom štádiu, ale podľa predbežných rokovaní s Policajným zborom SR vo vzťahu k výkonu práva poľovníctva a držbou zbraní na tento účel nedôjde k sprísneniu, naopak, usilujeme sa o zjednodušenie niektorých ustanovení tohto zákonu a odstráneniu zbytočnej byrokracie.
-    V závere odpovedal na otázky účastníkov porady, najmä vo veci zániku poľovníckych združení a majetkového vysporiadania podľa Stanov SPZ.

Ekonomický blok
Daňový poradca Ing. Vladimír Pastierik informoval o:
-    zákone o účtovníctve účinný od 1.1.2008
-    postupe účtovania - účtovná závierka 2008
-    zákone o dani z príjmov právnických a fyzických osôb
-    prechode na euro - novela Zákona o účtovníctve
-    prechode na euro - novela Postupov účtovania

Informácie týkajúceho sa ekonomického bloku sú uvedené vo Vestníku č. 5 a 6/2008.

Centrálna evidencia členskej základne
Výkonný riaditeľ K SPZ I. Šuba informoval, že SPZ dostal z MP SR dotácie na informačný systém jednotnej poľovníckej organizácie a zavedenie centrálnej evidencie členov SPZ. Za tým účelom sa zabezpečuje jednotné programové  a hardwérovné vybavenie pre všetky OkO-RgO SPZ. Program - evidencia členskej základne sa vypracováva a bude sa doplňovať podľa požiadaviek OkO-RgO SPZ.
Význam a ciele jednotlivých programov pre činnosť OkO-RgO SPZ odprezentoval   R. Polakovič a B. Oberuč.

Výkonný riaditeľ K SPZ I. Šuba poďakoval za aktívnu účasť a pragmatické vystúpenia na porade.
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Porada tajomnikov na web 2009.doc)Porada tajomnikov na web 2009.doc[Porada tajomníkov a pracovníkov ]55 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.