Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

DIGITALIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU ĽUDSKÝCH ZDROJOV V POĽOVNÍCTVE

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ implementoval od júna 2010 do augusta 2011 projekt s názvom „DIGITALIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU ĽUDSKÝCH ZDROJOV V POĽOVNÍCTVE“
vďaka získanej finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu na základe vyhlásenej výzvy v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  Cieľom projektu bolo zvyšovanie kvality ľudských zdrojov občianskeho združenia prostredníctvom digitalizácie vzdelávacieho systému ľudských zdrojov v poľovníctve. Obsahom projektu bolo zapojenie  a dobrovoľníkov a zamestnanca do programov ďalšieho vzdelávania za účelom zvýšenia úrovne všeobecnej a špecifickej digitálnej gramotnosti a vytvorenie systému vzdelávania poľovníkov s využitím výpočtovej techniky a e-learningu ako novej formy vzdelávania.

Vybrané informácie k projektu

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Slovenský poľovnícky zväz, 
Bratislava - Staré mesto, ul. Štefanikova 10
Kontakty  02/57203311, 0911434523, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.polovnictvo.sk 

Názov projektu
Digitalizácia vzdelávacieho systému ľudských zdrojov v poľovníctve  

Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu
DOP-SIA-2009/4.1.3/01
Kód projektu: NFP 27140130113

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
Prioritná os č. 4 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy“
Opatrenie: 4.1 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami“
Rámcová aktivita: 4.1.3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami

Miesto realizácie projektu 
Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Časový rámec realizácie projektu 
01.06.2010 - 31.08.2011

Rozpočet projektu (plán)
Celkové náklady na projekt 185 672,50 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku 176 388,88 EUR


Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
Hlavný cieľ projektu
- Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov občianskeho združenia Slovenský poľovnícky zväz - digitalizácia vzdelávacieho systému ľudských zdrojov v poľovníctve
Špecifické ciele:
1. Zapojiť  zamestnanca a dobrovoľníkov občianskeho združenia do programov ďalšieho vzdelávania za účelom zvýšenia úrovne všeobecnej, špecifickej digitálnej gramotnosti.
2. Systém vzdelávania poľovníkov s využitím výpočtovej techniky a e-learningu ako novej formy vzdelávania v zmysle novoprijatej legislatívy. 
 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 
Dobrovoľníci  občianskeho združenia pracujúci na základe dohody o dobrovoľníckej činnosti, zamestnanec

Stručný opis projektu: 
Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov zväzu prostredníctvom programu ďalšieho vzdelávania za účelom zvýšenia úrovne všeobecnej ako aj špecifickej digitálnej gramotnosti a vytvorenia systém vzdelávania poľovníkov s využitím výpočtovej techniky a e-learningu ako novej formy vzdelávania 

Hlavné aktivity 

AKTIVITA 1: Základné zručnosti v práci s PC (IKT- ECDL Štart) (4 skupiny - Levoča, Nitra, Zvolen a Rajecké Teplice)
AKTIVITA 2: Systém vzdelávania poľovníkov 
PODAKTIVITA 2.1: Tvorba študijných materiálov 
PODAKTIVITA 2.2: E-learningová digitalizácia študijných materiálov 
PODAKTIVITA 2.3: Teoretická príprava na skúšky z poľovníctva (6 skupín - Trnava, Žilina, Nitra, Prešov, Košice a Banská Bystrica)

Podporná aktivita - publicita a riadenie projektu 

Výstupy projektu: 
1. Počet osôb vyškolených v projekte: 60
2. Počet zrealizovaných školení: 2 (ECDL a teoretická príprava na skúšky)
3. Počet novovytvorených vzdelávacích programov: 1 (systém vzdelávania v poľovníctve)
4. Počet zavedených elektronických služieb: 1 (E-learningový systém vzdelávania a skúšok)
5. Počet e-learningových projektov: 1
6. Počet podporených programov vzdelávania so zameraním na rovnosť príležitostí: 1

Udržateľnosť výsledkov projektu
Vyškolené osoby (získali základy práce s výpočtovou technikou prostredníctvom ECDL vzdelávania - získali diplom ECDL-ŠTART a pilotné overili systém vzdelávania poľovníkov prostredníctvom e-learningového systému) môžu poskytovať a využívať získané vedomosti v činnosti jednotlivých organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu. Vytvorený e-learningový systém vzdelávania poľovníkov je využívaný v organizácii v rámci vzdelávania a poľovníckych skúšok a ďalej sa plánuje rozvíjať podľa požiadaviek.

Na základe realizovaného projektu a získaných skúsenosti sa vytvoril digitalizovaný systém vzdelávania a skúšok z poľovníctva na základnom stupni, ktorý sa plánuje rozšíriť aj na ďalšie stupne v zmysle platných predpisov v tejto oblasti. E-learningový systém vzdelávania a skúšok je možné odporúčať aj iným organizáciám neziskového podobného resp. príbuzného charakteru, kde je nutné  vykonávať skúšky v zmysle legislatívy a prenesenej kompetencie zo strany štátu.

Vydané publikácie 
Poľovnícka osveta, študijný materiál, str. 90, ISBN 978-80-228-2185-8l
Poľovnícka zoológia a biológia, štud.materiál, str. 89, ISBN 978-80-228-2186-5
Starostlivosť o zver a choroby zveri, štud.materiál, str. 89, ISBN 978-80-228-2186-5  
Lov zveri a poľovnícke plánovanie, št.materiál, str. 97, ISBN 978-80-228-2188-9
Poľovnícka kynológia, študijný materiál, str. 90, ISBN 978-80-228-2189-6
Právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody, študijný materiál, , str. 126, ISBN 978-80-228-2190-2
Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva, študijný materiál, str. 99, ISBN 978-80-228-2191-9

Poľovnícka osveta, pracovný zošit, str.35
Poľovnícka zoológia a biológia, pracovný zošit, str.33
Starostlivosť o zver a choroby zveri, pracovný zošit, str.17
Lov zveri a poľovnícke plánovanie, pracovný zošit, str.25
Poľovnícka kynológia, pracovný zošit, str.33
Právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody, pracovný zošit, str.31 
Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva, pracovný zošit, str.35

Prezentácia výsledkov projektu na Celoštátnej poľovníckej výstave s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda, Incheba EXPO Bratislava, jún 2011
Informácie o projekte v časopise Poľovníctvo a rybárstvo č. 8/2010

 

Prílohy:
Uložiť tento súbor (tlacova_sprava_spz.pdf)tlacova_sprava_spz.pdf[tlačová správa]392 kB
Uložiť tento súbor (inzerat_spz.pdf)inzerat_spz.pdf[inzerát]95 kB
Uložiť tento súbor (priloha_foto_SPZ.pdf)priloha_foto_SPZ.pdf[fotky]2795 kB
Uložiť tento súbor (0_obaly.pdf)0_obaly.pdf[učebné texty]2373 kB
Uložiť tento súbor (zakladny_vycvik.swf)zakladny_vycvik.swf[ukážka - zakladný výcvik]799 kB
Uložiť tento súbor (polovnicka_terminologia.swf)polovnicka_terminologia.swf[ukážka - poľovnícka terminológia]658 kB
Uložiť tento súbor (vyznam_a_funkcie_polovnictva.swf)vyznam_a_funkcie_polovnictva.swf[ukážka - význam a funkcie poľovníctva]1508 kB
Uložiť tento súbor (ekologia.swf)ekologia.swf[ukážka - ekológia /pre otvorenie ukážok je potrebný prehrávač Flash súborov/]2062 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.