Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
 • +421 2 5720 33 11
 •  +421 2 5720 33 21

Nové prednášky pre vedúcich krúžkov KMPPP

kmppp

Omaľovánky POĽOVNÍCI DEŤOM

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

Odbor kynológie

 • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
 • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
 • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

Usmernenie k zasadnutiam orgánov

covid19Vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom a nutnosti splnenia si povinnosti zo strany organizátorov chovateľských prehliadok trofejí (CHPT) - obvodných poľovníckych komôr, a teda zaslaniu organizačných pokynov najneskôr 30 dní pred konaním hodnotiacej časti CHPT, vydala Slovenská poľovnícka komora (SPK) toto usmernenie k ich organizovaniu, ale i zasadaniu orgánov SPK či SPZ, ich organizačných zložiek, ako aj možnosti zasadnutia výborov a výročných členských schôdzí poľovníckych organizácií a poľovníckych združení.

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bola dňa 5. februára 2021 v čiastke 19/2021 vydaná Vyhláška č. 45 úradu, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Menovaná vyhláška nadobudla platnosť 8.2.2021 a platí do jej zrušenia alebo zmeny. V § 4 vyhlášky č. 45 je uvedené, že za určitých okolností platí výnimka z tohto zákazu.

Zhrnutie (celé znenie výnimiek nájdete v prílohe listu a vyhláške č. 45): 
Z titulu platnosti vyhlášky č. 45 je možné za týchto okolností zorganizovať napríklad hodnotiteľskú časť chovateľských prehliadok trofejí i schôdze orgánov:

 • účastníci hromadného podujatia musia mať negatívny RT-PCR alebo antigénový COVID test nie starší ako 12 hodín.
 • hromadné podujatie musí byť oznámené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hod. pred jeho začiatkom s uvedením presného času a miesta konania,
 • takéto hromadné podujatie nesmie trvať dlhšie ako 48 hod.
 • v prípade zasadnutia, či schôdzí je potrebné dodržať opatrenia uvedené v § 4 ods. 3 (označenia, povinné 2 metrové rozostupy, dezinfekcia, vetranie, zákaz konzumácie nápojov...).

SPK, odbor legislatívy zaslalo začiatkom roka všetkým organizačným zložkám usmernenie k organizovaniu zasadnutiu orgánov, výborov, členských schôdzí a podobne. Chceme pripomenúť, že orgány môžu hlasovať viacerými spôsobmi.

 • verejne alebo tajne pri zorganizovaní zasadnutia hromadného podujatia pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok obsiahnutých vo vyhláške č. 45 úradu,
 • verejne pri zasadnutí spôsobom online (napr. prostredníctvom služieb Meet, MS Teams, Skype, atď.),
 • hlasovanie o dôležitých témach spôsobom per-rollam pomocou e-mailu po predchádzajúcom zaslaní pozvánky, dokumentov, hlasovacieho hárku,
 • hlasovanie o dôležitých témach spôsobom per-rollam preukázateľne doručenou poštovou zásielkou so zaslaním pozvánky, dokumentov, hlasovacieho hárku a pod.

Vecou zásadnou pri spôsobe hlasovania v bodoch 3. a 4. je, aby prerokovávaný materiál bol zaslaný všetkým členom orgánu s udaním posledného možného termínu hlasovania. Hlasovanie po stanovenom termíne je neplatné. Hlasovanie spôsobom per-rollam pri orgánoch SPZ, OkO/RgO SPZ a PZ je nutné vytlačiť a archivovať, pri orgánoch SPK, OPK a PO odporúčame výsledok hlasovania per rollam vytlačiť a archivovať, aby nedošlo k spochybňovaniu prijatých uznesení.

Veríme, že toto usmernenie povedie v nevyhnutnej miere k chodu orgánov, organizačných zložiek i poľovníckych organizácií.

Prílohy:
Uložiť tento súbor (usmernenie_chpt+HP_feb2021.pdf)usmernenie_chpt+HP_feb2021.pdf[Usmernenie k schôdzam - SPK 2021]451 kB
Uložiť tento súbor (vyhlaska_45_ciastka19_2021.pdf)vyhlaska_45_ciastka19_2021.pdf[Vyhláška č. 45, čiastka 19, 2021]1144 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.