Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Nové prednášky pre vedúcich krúžkov KMPPP

kmppp

Omaľovánky POĽOVNÍCI DEŤOM

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

Mladí priatelia poľovníctva súťažili v Banskej Štiavnici

IMG 1551Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici otvorila 23.júna 2018 brány pre krúžky mladých priateľov poľovníctva. Na Celoslovenskej súťaži sa tu stretlo 19 družstiev – víťazov okresných a regionálnych súťaží KMPP.
Už 44. ročník tejto súťaže spolu so Slovenským poľovníckym zväzom – ústredie Bratislava spoluorganizačne zabezpečovala RgO SPZ a OPK Žiar nad Hronom v spolupráci s Lesmi SR, š.p. – OZ Žarnovica. Úlohy riaditeľa súťaže sa zhostil Ing. Jaroslav Dudík, predseda RgO SPZ Žiar nad Hronom a ako hlavný rozhodca, ktorý dohliadal na celý priebeh súťaže sa predstavil Ing. Štefan Engel, PhD., vedúci poľovníckeho oddelenia Múzea vo Sv. Antone. V predvečer súťaže sa stretli vedúci krúžkov na porade, ktorú viedol hlavný rozhodca. Prítomní vedúci boli oboznámení aj so zmenou názvu krúžkov na KMPPP – Krúžky mladých priateľov prírody a poľovníctva v súlade s novo schváleným organizačným poriadkom súťaže. Pre deti bol pripravený zaujímavý sprievodný program v podobe ukážok sokoliarstva, zvukových prejavov vtákov a cicavcov a tiež lesná pedagogika.

V deň súťaže po slávnostných fanfárach sa mladým nadšencom a všetkým prítomným prihovorili okrem organizátorov súťaže aj Ing. Miroslav Ďurovič, riaditeľ SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici a Róbert Komjáti-Nagy, predseda osvetovej komisie SPZ a zároveň boli privítaní aj ďaľší vzácni hostia Ing. Dana Vančurová, predsedníčka dozornej rady SPZ a SPK a pán Ing. Slavomír Kicko, riaditeľ Lesy SR, š.p.- OZ Žarnovica. Po organizačných pokynoch a predstavení rozhodcovského zboru si hlavný rozhodca pripravil pre deti krátku básničku v ktorej im poprial veľa zdaru počas súťaže.
Jednotlivé súťažné disciplíny, ktorých je podľa schválených propozícií dvanásť boli pripravené v prevažnej miere vo vnútorných priestoroch školy, okrem discipíny azimut a športovej disciplíny- chodúle. Počasie bolo premenlivé, ale deťom to neubralo z chuti súťažiť a predviesť čo najlepšie výkony. Ďakujeme rozhodcom, ktorí pomáhali počas súťaže dohliadať na jej zdraný priebeh. Po dokončení súťažných disciplín sa deti aj s vedúcimi presunuli do Sv. Antona, kde na nich čakal dobrý človek Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea vo Sv. Antone spolu s kolegynkou Jankou Slanou a pripravili im peknú a pútavú prehliadku kaštieľa.


V škole sa zatiaľ spracovávali výsledky súťaže a pripravovali ceny na slávnostné vyhodnotenie. Počasie nám trošku urobilo vrásky, nakoľko ešte hodinu pred odovzdávaním cien sa intenzívne rozpršalo, ale nakoniec to dobre dopadlo a po návrate zo Sv. Antona už bolo všetko pripravené na nádvorí školy.
Na slávnostné vyhodnotenie zavítal medzi nás aj Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPZ a SPK, ktorý v krátkom príhovore pozdravil všetkých účastníkov súťaže a organizátorov. Potom už nič nebránilo tomu aby boli ocenení tí najlepší. Súťažné výkony detí boli veľmi vyrovnané a v niektorých prípadoch rozhodovali len desatiny bodov. Týmto chceme zároveň vyzdvihnúť prácu vedúcich krúžkov, ktorí svojim zverencom venujú množstvo svojho voľného času, začo im patria slová uznania a obdivu.
Na prvom mieste sa v kategórii A jednotlivci umiestnila Darina Juhászová z OkO SPZ Košice okolie, na prvom mieste v kategórii B jednotlivci zvíťazila Martina Habudová z RgO SPZ Stredné Považie a prvé miesto v kategórii družstvá si odniesli Martina Habudová, Mariana Cabajová a Patrik Žbodák z RgO SPZ Stredné Považie. V súťaži vedúcich družstiev získal prvé miesto pán Peter Pecík z RgO SPZ Stredné Považie. Podrobné výsledky súťaže zoradené po jednotlivých disciplínach nájdete v prílohe pod textom.
V 44.ročníku súťaže sa stala najmladšou účastníčkou Sandra Cimermanová z OkO SPZ Banská Bystrica a najmladším účastníkom Daniel Jančo z OkO SPZ Nitra.
Počas slávnostného vyhodnotenia pán prezident Lebocký odovzdal spoluorganizátorom dva dary. Prvý bol pre študentov a pedagogických zamestnancov SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici a tým bolo poskytnutie prístupu na www.polovnickeskusky.sk v rámci odborného vzdelávania pre predmet poľovníctvo. Druhým darom bola vyšívaná štandarda SPZ pre RgO SPZ Žiar nad Hronom.
Na záver by som chcela vysloviť ešte raz úprimné slová poďakovania všetkým spoluorganizátorom podujatia, hlavne pánovi Ing. Miroslavovi Garajovi z RgO SPZ a OPK Žiar nad Hronom za zodpovedné zabezpečenie organizačnej, odbornej a technickej stránky súťaže, všetkým sponzorom, SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici, Múzeu vo Sv. Antone a každému, kto ste prispeli akoukoľvek mierov k zorganizovaniu podujatia a samozrejme ďakujeme deťom a ich vedúcim za nadšenie a vzornú prípravu.
Tešíme sa o rok na celoslovenskej súťaži KMPPP!

Autorka: Ing. Veronika Vallová - K SPZ
Foto: Peter Šomek, Ľubomír Lužina

03_CS_KMPP_-_zahájenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_5.jpg03_CS_KMPP_-_zahájenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_11.jpg03_CS_KMPP_-_zahájenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_20.jpg03_CS_KMPP_-_zahájenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_22.jpg04_CS_KMPP_-_teoretický_test_-_23.06.18_-_FotoLužina_4.jpg04_CS_KMPP_-_teoretický_test_-_23.06.18_-_FotoLužina_5.jpg05_CS_KMPP_-_23.06.18_-_FotoLužina_6.jpg06_CS_KMPP_-_rastliny_dreviny_-_23.06.18_-_FotoLužina_3.jpg06_CS_KMPP_-_rastliny_dreviny_-_23.06.18_-_FotoLužina_7.jpg07_Cs_KMPP_-_kynológia_-_23.06.18_-_FotoLužina_11.jpg08_CS_KMPP_-_názvoslovie_trofejí_-_23.06.18_-_FotoLužina_13.jpg09_CS_KMPP_-_názvoslovie_zbraní_-_23.06.18_-_FotoLužina_2.jpg09_CS_KMPP_-_názvoslovie_zbraní_-_23.06.18_-_FotoLužina_6.jpg10_CS_KMPP_-_zoológia_-_23.06.18_-_FotoLužina_1.jpg10_CS_KMPP_-_zoológia_-_23.06.18_-_FotoLužina_8.jpg10_CS_KMPP_-_zoológia_-_23.06.18_-_FotoLužina_12.jpg11_CS_KMPP_-_zvuky_zveri_-_23.06.18_-_FotoLužina_5.jpg12_CS_KMPP_-_poľovnícke_zariadenia_-_23.06.18_-_FotoLužina_1.jpg12_CS_KMPP_-_poľovnícke_zariadenia_-_23.06.18_-_FotoLužina_10.jpg13_CS_KMPP_-_strelectvo_-_23.06.18_-_FotoLužina_11.jpg14_CS_KMPP_-_azimut_-_23.06.18_-_FotoLužina_4.jpg14_CS_KMPP_-_azimut_-_23.06.18_-_FotoLužina_15.jpg15_CS_KMPP_-_chodúle_-_23.06.18_-_FotoLužina_16.jpg15_CS_KMPP_-_chodúle_-_23.06.18_-_FotoLužina_20.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_5.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_8.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_9.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_10.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_12.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_14.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_15_panorama.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_32_panorama.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_40.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_47.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_60.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_63.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_66.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_70.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_74.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_76.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_81.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_86.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_90.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_101.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_115.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_131_panorama.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_137.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_139.jpg16_CS_KMPP_-_vyhodnotenie_-_23.06.18_-_FotoLužina_142.jpgIMG_1154.jpgIMG_1439.jpgIMG_1447.jpgIMG_1462.jpgIMG_1464.jpgIMG_1551.jpgIMG_1567.jpgIMG_1574.jpgIMG_1590.jpgIMG_1593.jpgIMG_1622.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (KMPP-2018_BS_A_kategoria.pdf)KMPP_2018_A[jednotlivci_A]469 kB
Uložiť tento súbor (KMPP-2018_BS_B_kategoria.pdf)KMPP_2018_B[jedotlivci B]517 kB
Uložiť tento súbor (KMPP-2018_BS_družstvá.pdf)KMPP_2018_družstvá[družstvá]551 kB
Uložiť tento súbor (Výsledky_CK_KMPP_2018.docx)KMPP_celkové_výsledky[Sumár_KMPP_2018]14 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.